Zgjidhje inoksi

/Zgjidhje inoksi
Keni probleme sa i përket leximit të tekstit të faqes? Përdorni kombinimet e mëposhtme të tastierës për të arritur rezultatin e dëshiruar:
( Ctrl ) + ( + ) për të rritur përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( - ) për të zvogëluar përmasat e faqes | ( Ctrl ) + ( 0 ) për të risjellë përmasat e faqes në pozicionin fillestar
Zgjidhje inoksi2019-02-21T19:42:49+00:00
E

jani që të pajisim me material inoks kantinën tuja, dyqanin tuaj, restorantin tuaj etj.

Pajisje inoksi